COMPANY PROFILE

Newton Food Equipment Co ., Ltd.was established over 30 years, well known as ice machine leading manufacturer of
Reliable, durable and value of money with continuingly developing machine under brand “ NEWTON ” with slogan
Think of Ice, Think of NEWTON
Long term experience in business with nationwide service network, we spread over more products world class
Quality from all over the world with experienced application chef support, continuously developing after sales service support,

Design and solution of efficiency kitchen for customer achievement in any type of business restaurants, hotels, convenience Stores, supermarkets, quick service restaurants, etc. Our mission is to support customer all food equipments no matter ice machine, refrigerator, beverage machine or oven, we become food equipment solution with slogan “ Not just Ice, We are Hot Ice ” We work enthusiastically for customer achievement under our long time philosophy “ Growing business together as great partner for customer success ”

บริษัท นิวตั้น ฟู้ด อิควิปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งมากว่า 30 ปี จึงเป็นที่ยอมรับ และที่รู้จักในนาม ผู้นำด้านการผลิตเครื่องทำน้ำแข็งในประเทศไทย ด้วยประสิทธิภาพ ความทนทาน ความคุ้มค่าของการลงทุน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดยั้งของแบรนด์ “ นิวตั้น ”ภายใต้สโลแกน
“ นึกถึงน้ำแข็ง นึกถึงนิวตั้น ”
ประสบการณ์ในการผลิต จำหน่าย และบริการหลังการขายที่มีครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้บริษัทฯ ขยายความครอบคลุมการดูแลลูกค้า อย่างมั่นคงด้วยสินค้านำเข้าคุณภาพสูงจากประเทศชั้นนำทั่วโลก รวมถึงการสนับสนุนการขายโดยเชฟผู้ชำนาญการช่วยให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการบริการหลังการขายที่มีการอบรมพัฒนาความรู้ช่างผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่าง ราบรื่น พร้อมมีบริการให้คำแนะนำการออกแบบและวางครัว ร้านอาหาร ภัตตาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารแบบบริการอย่างรวดเร็ว อื่นๆ เพื่อให้ ขั้นตอนการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 

จากพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ดำเนินงานมาบนความเชื่อมั่นของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บนวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมเครื่องมือ และอุปกรณ์ทั้งเครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องเย็น เครื่องทำเครื่องดื่ม และเครื่องร้อนอีกมากมาย จนเป็นที่มาของสโลแกน

“ Not just Ice, We are Hot Ice ”
ซึ่งหมายถึงเราจะมุ่งมั่นพัฒนาทั้งสินค้าและงานบริการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาหารและเครื่องดื่มประเภทร้อน หรืออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับ อาหารและเครื่องดื่มเย็น เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ตามนโยบายที่เรายึดถือมาเป็นระยะเวลานาน “เราจะโตไปด้วยกัน เพื่อสนับสนุนและคอยดูแล โดยมีความสำเร็จของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักอย่างดีที่สุด”